Contract cu Turistul

CONTRACT - CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE

Nr. ................. din data de ...................

 

Partile contractante:

Societatea SEA LINE TRAVEL SRL cu sediul in Bucuresti, Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 2, bl. MY9, sc.A, ap. 16 sector 3, tel: 021-211.59.87; 0753.074.157; 0753.074.159; email:contact@sealine.ro, www.sealine.ro, Cod de Inregistrare Fiscala RO 21789862, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9932/2007, titulara a Licentei de turism  nr. 412 / 27.12.2018 pentru Agentia de Turism VACANTA LA MAREAgentie Organizatoare, reprezentata prin Tudor Vasile Marian – Administrator, denumită în continuare ORGANIZATOR

și

Dl./d-na.........................................................................., domiciliat / domiciliată în ...................................................... ...................................................................................................................................................................................... telefon .................................................. email............................................................................posesor/posesoare al/a C.I/Pass. seria ............. nr. ............................., eliberat de ........................................... la data de ..............................,  CNP....................................................in calitate de CALATOR, au convenit la incheierea prezentului contract

I. Obiectul contractului

1.1 Il constituie vânzarea de catre Organizator a pachetului de servicii de calatorie/a unui serviciu de calatorie inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

1.2 Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie sunt prezentate in oferta, iar aceasta este parte integranta a acestui contract.

II. Incheierea contractului

2.1. Contractul se incheie dupa caz in oricare din urmatoarele situatii:

a) in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice;

b) in momentul in care calatorul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Organizator, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa calatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, organizatorul poate solicita un avans cuprins intre 20 - 50 % din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care calatorul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

1. In cazul in care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, calatorul care decide sa renunte la calatoria turistica, datoreaza agentiei penalitati conform cap. VI din prezentul contract.

2. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite in scris de la agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, calatorul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite, daca acesta nu opteaza pentru o varianta alternativa

a) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca prezentul contract prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus,contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative. Fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de calator.

2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

2.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Calatorul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizari, atentionari sau alerte.

 

III. Pretul contractului si modalitati de plata

3.1. Pretul total al pachetului/serviciului de calatorie este in cuantum de ……………………….., inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele si alte costuri suplimentare suportate de Organizator. Eventualele taxe suplimentare sunt mentionate in oferta si sunt aduse la cunostinta calatorului. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul Organziatorului, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. La incheierea contractului se achita:

a) un avans in suma de ______________ reprezentand   _ _  % din pretul contractului, si diferenta de ____________ -   _ _  %  pâna la data de____________ , respectiv restul de ……………………. - _ _ % pana la……………………….  

b) plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie.

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata, daca Organizatorul nu opteaza pentru rezilierea contractului

3.2.2. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:

a) pentru serviciile de calatorie care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de agentie in scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare.

b) pentru serviciile de calatorie care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza:

A. termene de plata oferta STANDARD
30% din pretul pachetului de calatorie la inscriere;
70% din pretul pachetului de calatorie cu minim 30 zile inaintea plecarii.

B. termene de plata oferta EARLY BOOKING, OFERTE SPECIALE CU REDUCERI
30% din pretul pachetului de calatorie la termenul la inscriere;
70% din pretul pachetului de calatorie la termenul limita de expirare a pragului ofertei de Early Booking sau ofertei;

Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking, reduceri) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic).

3.3. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in România) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.

3.4. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

3.5. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul României.

3.6. In cazul in care calatorul doreste sa efectueze plata catre agentie prin transfer bancar pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni partii care initiaza plata, respectiv calatorului.

3.7. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de vânzare comunicat de BCR SA (Banca Comerciala Romana) in ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal.

3.8. Agentia de turism organizatoare nu are dreptul sa solicite calatorului efectuarea platii finale cu mai mult de 5 zile inainte de data la care aceasta transmite calatorului documentele de calatorie in baza carora calatorul poate efectua serviciile de calatorie achizitionate.

IV. Drepturile si obligatiile Organizatorului

4.1. Organizatorul se obliga sa furnizeze calatorului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism sau, in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, agentia poate furniza calatorului un bon de comanda, daca considera necesar.

4.2. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, agentia de turism organizatoare este contrânsa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie (de exemplu; serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare), precum si cerintele speciale ale calatorului acceptate in prealabil de organizator, calatorul are posibilitatea ca, intr-un termen de 5 zile sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare.

4.3. Organizatorul poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau diminuarii, dupa caz, aratând totodata modul de calcul al majorarilor sau diminuarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

   (a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie; 

   (b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau 

   (c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. 

4.4. Organizatorul este raspunzator de executarea serviciilor de calatorie incluse in prezentul contract, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

   a) când neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului; 

   b) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intârzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Organizatorul nu este raspunzator pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice; 

   c) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. 

4.5. Organizatorul are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin 24 ore inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 

   a) orarele, locurile escalelor si legaturile de transport,

   b) numere de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului; 

   c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului; 

   d) obligatiile calatorului prevazute la 5.10, 5.12 si 5.13. 

4.6. Organizatorul acorda asistenta adecvata fara intârzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

   (a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; si 

   (b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. 

 Organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de Organizator.

4.7. Organizatorul este obligat sa informeze persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.8. Atunci când o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Organizatorul ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. 

4.9. In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decât cea specificata in prezentul contract, Organizatorul acorda calatorului o reducere adecvata a pretului. 

Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

4.10. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu art. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.    

4.11. Daca pachetul include transportul de pasageri, Organizatorul asigura de asemenea, in cazurile mentionate la p. 4.9 si 4.10 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent fara intârzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.

4.12. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale care stabilesc propriile tarifele, rezervari si incasari, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia Paralela 45. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decât cele cumparate de la receptia hotelurilor, având in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, calatorii putând opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.

4.13. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie având in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul tursitic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul nu este raspunzator pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decât cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intârzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de sistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intârzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotarârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

 

V. Drepturile si obligatiile calatorului

5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 30 zile inaintea datei de plecare. Intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate.

Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Organizatorului (debitorului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

5.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in România, calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12,00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pâna cel târziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.

5.3. In cazul in care pretul contractului este majorat cu peste 8%, indiferent de motivele majorarii, conform art. 4.3., calatorul poate inceta contractul, având insa dreptul la rambursarea imediata de catre Organizator a sumelor platite, inclusiv comisionul.

5.4. Calatorul este obligat sa comunice Organizatorului, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul aplicarii clauzelor prevazute in cap. IV pct. 4.74. literele b) si c), hotarârea sa de a opta pentru:

a) incetarea contractului fara plata penalitatilor sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

5.5. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.2. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. In cazul in care calatorul inceteaza contractul in temeiul 5.4 sau Organizatorul anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul: 

   a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Organizator; 

   b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propus de Organizator, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii; 

   c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului. 

5.7. In toate cazurile mentionate la 5.6., calatorul are dreptul sa solicite Organiztorului si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarâri a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: 

   a) anularea s-a facut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Organizatorul a informat in scris calatorul cu cel putin:

   (i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile; 

   (ii) sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; 

   (iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; 

   b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.4. lit. b); 

   c) anularea s-a facut din vina calatorului. 

5.8. Calatorul are dreptul sa inceteze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Organizatorul pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

5.9. Prin exceptie de la punctul 5.8., calatorul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie, circumstante survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a României sau orice alt mijloc de proba.

5.10. In cazul incetarii contractului privind pachetul de servicii de calatorie, in conditiile art. 5.9., calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara.

5.11. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decât cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Organizatorul va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, diferentele de pret urmând a fi suportate de catre calator.

In situatia in care calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu incetarea contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

5.12. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.

5.13. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. Calatorul trebuie sa furnizeze organizatorului la contractare date reale, varste reale ale copiilor, eventualele neconcordante generatoare de majorari tarifare impuse de receptia hotelului fiind exclusive in sarcina calatorului. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.14. Calatorul ia cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar organizatorul nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

5.15. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Organizatorul recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Organizatorului (de ex. in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Organizatorul este exonerat de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.16. Organizatorul recomanda calatorilor contactarea acestuia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).

5.17. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.18. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Organizatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

5.19. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atât la dus cât si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intâlnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

5.20. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 

VI. Renuntari, penalizari, despagubiri. Limitarea raspunderii

6.1. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Organizatorului penalizari dupa cum urmeaza:

6.1.1. In cazul serviciilor de calatorie externe/interne:

A. Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD

a) 20% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 89 - 60 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 29 – 0 zile calendaristice inainte de data plecarii;

d) 100 % pentru componentele de transport respectiv bilete de avion sau bilete de autocar, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 0 zile calendaristice inainte de data plecarii;

B. Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING SI OFERTE CU REDUCERI

a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si ziua de expirare a pragului de early booking;

b) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face dupa expirarea ofertei, respectiv a pragului de early booking si data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1. sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari etc). Pe lânga penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

6.2. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Organizatorul si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Organizatorul are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la art. 6.1. din prezentul contract.

6.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rând din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decât valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic.

In situatia in care calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior.  

6.4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Organizator prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Organizatorul/Intermediarul este exonerat de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de graniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde calatorului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. Calatorului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.

6.6. Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b) sau c) se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

6.7. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la Organizatorul la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.8. Organizatorul va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.9. Organizatorul nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Organizatorul.

6.10. Toate sumele mentionate la pct. 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. si 6.7., 6.8 din prezentul contract, se vor retine de catre Organizator din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

 

 

VII. Reclamatii

7.1. Calatorul il informeaza fara intârzieri nejustificate pe Organizator, tinând cont de circumstantele cazului, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in prezentul contract. 

    Datele de contact ale Organizatorului pentru asistenta sunt datele de contact trecute pe site si in documentele de calatorie:

7.2. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Organizatorul remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care: 

   (a) este imposibil; sau 

   (b) implica cheltuieli disproportionate, tinând cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 

Daca Organizatorul, in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Organizatorul dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului.

7.3. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Organizatorul a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.

 

VIII. Asigurari

8.1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, precum si a Ordinului de Ministru nr.874/10.10.2019, calatorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta in legatura cu pachetele de servicii de calatorie proprii, in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si in legatura cu serviciile de calatorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, in masura in care Organizatorul faciliteaza servicii de calatorie asociate, la Societatea de Asigurare CITY INSURANCE SA cu sediul in Bucuresti str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95 sector 1, tel. 0212310054. Politele de Asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organziatoare sunt:

- Polita de Asigurare seria BN nr. 0962 privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organziatoare valabila pâna la data de 27.11.2019

Toate politele de asigurare sunt afisate pe pagina web a agentiei de turism https://www.sealine.ro.

Pentru pachetele de calatorie si serviciile de calatorie asociate vandute de Organizator in numele altei agentii organizatoare, obligatia asigurarii pentru rambursarea sumelor achitate de catre calator in cazul falimentului revine conform Ordinului de Ministru nr.874/10.10.2019  oganizatorului de drept al pachetului de calatorie chiar daca acesta este comercializat printr-o alta agentie organizatoare iar agentia de turism care comercializeaza pachetul de calatorie va comunica calatorului detaliile privind organizatorul de drept care garanteaza pachetul de calatorie.     

8.2. Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garantia prevazuta la art. 8.1. include repatrierea calatorilor, indiferent daca executarea pachetului este afectata de insolventa Organizatorului sau calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de parti.

8.3. Valoarea despagubirii:

8.3.1. In cazul in care calatoria nu a inceput, valoarea despagubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de calator in baza prezentului contract, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului.

8.3.2. Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri si calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare, din cauza insolventei Organizatorului, despagubirea este egala cu contravaloarea serviciilor de calatorie neprestate calatorului si achitate de acesta in baza acestui contract, la care se adauga costul repatrierii.

8.3.3. In cazul in care calatorul a beneficiat de repatriere in conditiile art. 8.2.:

a) Calatorul nu mai beneficiaza de nicio alta despagubire de la Asigurator, in situatia in care repatrierea intervine ca urmare a nerespectarii de catre Organizator a obligatiilor contractuale fata de partenerii sai;

b) Calatorul beneficiaza de rambursarea contravalorii serviciilor de calatorie neprestate si achitate de acesta in baza prezentului contract, fara a se scadea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, in cazul insolventei Organizatorului.

8.3.4. Asiguratorul poate propune calatorului o oferta de servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, in conditiile prevazute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. In situatia in care calatorul accepta oferta propusa, acesta nu beneficiaza de nicio despagubire suplimentara.

8.4. Conditiile de despagubire:

8.4.1. Calatorul va anunta imediat Asiguratorul prin telefon sau fax in cazul in care Organizatorul aflat in stare de insolventa nu efectueaza repatrierea sa.

8.4.2. In cazul in care calatorul solicita de la Organizator rambursarea sumelor achitate si/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, in copie, catre Organizator, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire având obligatia sa pastreze documentele justificative, in original.

8.4.3. Calatorul poate solicita Organizatorului aflat in stare de insolventa, rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii astfel:

a) in termen de maximum 30 de zile de la data declararii insolventei Organizatorului, daca aceasta a survenit ulterior datei incheierii pachetului neexecutat/executat partial;

b) in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii executarii pachetului in situatia in care declararea insolventei este anterioara acesteia.

8.4.4. In situatia in care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, calatorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor platite direct Asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare de la data radierii.
8.4.5. In situatia prevazuta la alin. 8.3.2., calatorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile lucratoare de la data repatrierii.

8.4.6. In termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., dupa caz, Calatorul notifica in scris Asiguratorul in legatura cu solicitarea adresata Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii.

8.4.7. In termen de 15 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., dupa caz, calatorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative care cuprind cel putin urmatoarele:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;

b) confirmarile de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., dupa caz;

c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitante, ordine de plata), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;

d) copiile documentelor de transport si cazare, dupa caz, in cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

8.4.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative de la calator.

8.4.9. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Organizatorul plateste sumele datorate calatorului, acesta restituie Asiguratorului despagubirea primita, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

8.5. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Organizatorul/Intermediarul recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, daca agentia ofera acest tip de serviciu.

8.6. Organizatorul nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Organizatorului, deoarece aceasta este doar intermediar intre calator si asigurator.

 

IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;

b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Organizatorului puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic.

 

X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Datele cu caracter personal prelucrate de SC SEA LINE TRAVEL SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal.

SC Sea Line Travel SRL poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, numarul de inregistrare TVA (daca este cazul).

10.2 Persoanele vizate: calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.

10.3 Scopurile colectarii datelor cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, in urmatorele scopuri:

-     Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorie, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

-     In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

10.4. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

SC Sea Line Travel SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor SC Sea Line Travel SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de serviciile achizitionate) fara consimtamântul dumneavoastra expres si anterior.  

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc  

10.5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

SC Sea Line Travel SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Ulterior, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre SC Sea Line Travel SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne sau vor fi distruse.

10.6. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

10.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastra. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa SC Sea Line Travel SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Mun. Bucuresti, B.dul. 1 Decembrie 1918 nr. 2, bl. MY9, ap.16 sector 3 sau prin transmiterea unui e-mail catre contact@sealine.ro.

10.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs si ale persoanelor pentru care faceti rezervarea, de catre SC Sea Line Travel SRL.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt afisate pe site-ul www.sealine.ro sectiunea Politica de confidentialitate.

10.9. CONSIMTAMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ........................................................................................................................... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... in varsta de ....................................... ani, prin prezenta consimt in numele sau (lor) ca SC Sea Line Travel SRL sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de numele si vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, in scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al caror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si inteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atât a datelor personale proprii, cât si protectia datelor personale ale minorului.

 

XI. Dispozitii finale

11.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 cu completarile ulterioare privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative.

11.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

11.4. Calatorul declara ca Organizatorul l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Organizatorului.

11.5. Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract Organizatorul i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare / intermediara, pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricând inainte de inceperea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de acord.

11.6. In cazul in care prezentul contract are ca obiect vânzarea de catre Organizator a unui serviciu de calatorie care NU constituie pachet de servicii de calatorie conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. si Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile.

11.7. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente. 

11.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Organizator,    

SC SEA LINE TRAVEL SRL                                                                             CALATOR

Reprezentant (nume, prenume)

________________________________________     Nume si prenume   __________________________________

Semnatura                                                                               Semnatura   __________________________         

vezi mai mult

Contract cu Turistul

CONDITII DE COMERCIALIZARE CAZARE SAU TRANSPORT

CONTRACT DE COMERCIALIZARE SERVICII DE CALATORIE INDIVIDUALE

CAZARE SAU TRANSPORT

Nr. ................. din data de ...................

 

Partile contractante:

Societatea SEA LINE TRAVEL SRL cu sediul in Bucuresti, Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 2, bl. MY9, sc.A, ap. 16 sector 3, tel: 021-211.59.87; 0753.074.157; 0753.074.159; email:contact@sealine.ro, www.sealine.ro, Cod de Inregistrare Fiscala RO 21789862, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9932/2007, titulara a Licentei de turism  nr. 412 / 27.12.2018 pentru Agentia de Turism VACANTA LA MAREAgentie Organizatoare, reprezentata prin Tudor Vasile Marian – Administrator, denumită în continuare Agentia

și

Dl./d-na.........................................................................., domiciliat / domiciliată în ...................................................... ...................................................................................................................................................................................... telefon .................................................. email............................................................................posesor/posesoare al/a C.I/Pass. seria ............. nr. ............................., eliberat de ........................................... la data de ..............................,  CNP....................................................in calitate de CALATOR, au convenit la incheierea prezentului contract

I. Obiectul contractului

1.1 Il constituie vânzarea de catre Organizator a componentelor de servicii de calatorie comercializate individual – cazare / transport / transferuri, inscris in voucher, factura, oferta, bilet de excursie, alt inscris furnizat de catre agantie, si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

1.2 Caracteristicile serviciilor de calatorie sunt prezentate in oferta, iar aceasta este parte integranta a acestui contract. Contractul este valabil pentru toate componentele de servicii comercializate individual – cazare, transport, transferuri, etc.

II. Incheierea contractului

2.1. Contractul se incheie sau se considera incheiat dupa caz in oricare din urmatoarele situatii:

a) in momentul semnarii lui de catre calator sau in momentul achizitionarii unei componente turistice prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice;

b) in momentul in care calatorul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie si achita minim avansul pentru serviciul contractat contractul este considerat incheiat. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa calatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, organizatorul poate solicita un avans cuprins intre 20 - 50 % din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de conditiile solicitate de catre furnizorul serviciului (hotel, transportator), data la care calatorul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii, serviciul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea cu penalizari de 100% din valoarea achitata .

c) in momentul contractarii si redactarii documentelor de calatorie (factura, voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv in format electronic, contractul se considera incheiat iar cumparatorul poate descarca contractul de pe site de la adresa www.sealine.ro/documente-utile. Contractul este valabil pentru toate serviciile de calatorie furnizate separat si care nu sunt considerate pachete turistice conform legislatiei in vigoare.

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, pe site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a componentelor de servicii de calatorie. Fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fara insa a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de calator.

2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a componentelor de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

2.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Calatorul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizari, atentionari sau alerte.

 

III. Pretul contractului si modalitati de plata

3.1. Pretul total al serviciului de calatorie este in cuantum de ……………………….., inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele si alte costuri suplimentare suportate de Organizator. Eventualele taxe suplimentare sunt mentionate in oferta si sunt aduse la cunostinta calatorului. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in facture emisa sau bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, site, oferta transmisa, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul Organziatorului, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

In situatia contractarii serviciilor de calatorie cu reduceri early booking sau reduceri de orice fel, reducerea este inclusa in pretul afisat. In acest caz, orice modificare a contractului solicitata de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip Early Booking sau reduceri determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. La incheierea contractului se achita:

a) un avans in suma de ______________ reprezentand   _ _  % din pretul contractului, si diferenta de ____________ -   _ _  %  pâna la data de____________ , respectiv restul de ……………………. - _ _ % pana la……………………….  

b) plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie.

Depasirea termenului de plata (indiferent de circumstante) pentru Rezervari early booking sau cu reduceri de orice fel duce la anularea rezervarii efectuate / contractate si la aplicare de penalizari de 100% din suma achitata. Depasirea termenului de plata pentru rezervarile standard fara reduceri atrage anularea rezervarii, anularea contractului si aplicarea penalizarilor mentionate la punctul 6.1.1 A.

3.2.2. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:

a) pentru serviciile de calatorie care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de agentie in scris, sau alte mijloace de comunicare.

b) pentru serviciile de calatorie care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza:

A. termene de plata oferta STANDARD
30% din tariful mentionat la inscriere;
70% din tariful mentionat cu minim 30 zile inaintea plecarii.

B. termene de plata oferta EARLY BOOKING, OFERTE SPECIALE CU REDUCERI
30% din tariful mentionat la termenul la inscriere;
70% din tariful mentionat la termenul limita de expirare a pragului ofertei de Early Booking sau a ofertei cu reduceri;

Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking, reduceri) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care serviciul achizitionat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau termenele de plata transmise la contractare).

3.3. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in România) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.

3.4. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la serviciile de calatorie contractate prin intermediul voucherelor de vacanta de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

3.5. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul României.

3.6. In cazul in care calatorul doreste sa efectueze plata catre agentie prin transfer bancar pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni partii care initiaza plata, respectiv calatorului.

3.7. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de vânzare comunicat de BCR SA (Banca Comerciala Romana) in ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal.

IV. Drepturile si obligatiile Organizatorului

4.1. Organizatorul se obliga sa furnizeze calatorului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor servicii de calatorie care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism sau, in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, agentia poate furniza calatorului un bon de comanda, daca considera necesar.

4.2. In cazul in care, inainte de inceperea executarii serviciului de calatorie, agentia de turism organizatoare este contrânsa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie de exemplu; serviciile de cazare, datele de transport, modificarea categoriei unitatii de cazare), precum si cerintele speciale ale calatorului acceptate in prealabil de organizator, agentia ofera variante de reprogramare a serviciului de cazare la acelasi hotel contractat pentru perioade de pret similare sau alte perioade cu plata de catre calator a diferentei de pret precum si variante de reprogramare a serviciilor de transport / transferuri.

4.3. Organizatorul poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau diminuarii, dupa caz, aratând totodata modul de calcul al majorarilor sau diminuarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

   (a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie; 

   (b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau 

   (c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 

Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. 

4.4. Organizatorul este raspunzator de executarea serviciilor de calatorie incluse in prezentul contract, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de calatorie intermediar, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 

   a) când neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului; 

   b) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intârzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Organizatorul nu este raspunzator pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice; 

   c) când neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil. 

4.5. Organizatorul are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau sa afiseze prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin 24 ore inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: 

   a) orarele, locurile escalelor si legaturile de transport,

   b) numere de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului; 

   c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului; 

   d) obligatiile calatorului prevazute la 5.10, 5.12 si 5.13. 

4.6. Agentia acorda asistenta calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

   (a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; si 

   (b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. 

Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil si va taxa serviciile suplimentare solicitate de calator pentru o astfel de asistenta sau servicii suplimentare oferite in situatiain cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta.

4.7. Organizatorul este obligat sa informeze persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.8. Atunci când o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia impreuna cu organizatorul, transportatorul, hotelul cauta si ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii similare alternative si corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cât posibil echivalente cu cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. 

4.9. In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un serviciu de o calitate mai scazuta decât cea specificata in prezentul contract, Organizatorul acorda calatorului o reducere adecvata a pretului. 

Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

4.10. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu art. 4.8 al doilea paragraf din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.    

4.11. Daca serviciul oferit este transportul de pasageri, Organizatorul asigura de asemenea, in cazurile mentionate la p. 4.9 si 4.10 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent fara intârzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.

4.12.

 

V. Drepturile si obligatiile calatorului

5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile servicilori de calatorie contractate, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 30 zile inaintea datei de plecare. Intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate. Pentru a se realiza o astfel de cesiune este necesar ca serviciile contractate sa fie achitate integral .

Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

5.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in România, calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12,00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pâna cel târziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.

5.3. In cazul in care pretul contractului este majorat cu peste 8%, indiferent de motivele majorarii, conform art. 4.3., calatorul poate inceta contractul, având insa dreptul la rambursarea imediata de catre Organizator a sumelor platite, inclusiv comisionul.

5.4. Calatorul este obligat sa comunice Organizatorului, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul aplicarii clauzelor prevazute in cap. IV pct. 4.74. literele b) si c), hotarârea sa de a opta pentru:

a) incetarea contractului fara plata penalitatilor sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

5.5. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.2. se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. In cazul in care calatorul inceteaza contractul in temeiul 5.4 sau Organizatorul anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul: 

   a) sa accepte la acelasi pret un alt serviciu de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Organizator; 

   b) sa accepte un serviciu de calatorie de calitate inferioara propus de Organizator, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii; 

   c) sa accepte plata diferentei atunci cand acesta solicita un serviciu de calitate superioara sau efectuat intr-o alta perioada cu plan tarifar superior

5.7. In toate cazurile mentionate la 5.6., calatorul are dreptul sa solicite Organiztorului restituirea sumelor achitate, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: 

   a) anularea s-a facut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Organizatorul a informat in scris calatorul cu cel putin:

   (i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile; 

   (ii) sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; 

   (iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; 

   b) anularea a intervenit din cauza unui caz de forta majora la locul de destinatie / desfasurare a serviciului turistic (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.4. lit. b); 

   c) anularea s-a facut din vina calatorului. 

5.8. Calatorul are dreptul sa inceteze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila este obligat sa suporte penalizarile stabilite, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

5.9. Prin exceptie de la punctul 5.8 calatorul are dreptul sa inceteze contractul privind serviciile de calatorie contractate si achitate integral, inainte de inceperea executarii lor, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea serviciului de cazare, circumstante survenite dupa contractare si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a României sau orice alt mijloc de proba. In situatia mentionata Agentia va analiza impreuna cu  organizatorii / hotelierii si va propune calatorului variante alternative de reprogramare a serviciului turistic contractat in perioade tarifare similare sau la cererea calatorului in alte perioade tarifare calatorul suportand diferentele tarifare.  

5.10. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decât cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Organizatorul va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, diferentele de pret urmând a fi suportate de catre calator.

In situatia in care calatorul solicita nemotivat schimbarea perioadei, a destinatiei, a hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu incetarea contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

5.11. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.

5.12. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. Calatorul trebuie sa furnizeze organizatorului la contractare date reale, varste reale ale copiilor, eventualele neconcordante generatoare de majorari tarifare impuse de receptia hotelului fiind exclusive in sarcina calatorului. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.13. Calatorul ia cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar organizatorul nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

5.15. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Organizatorul recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Organizatorului (de ex. in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Organizatorul este exonerat de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.16. Organizatorul recomanda calatorilor contactarea acestuia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (ore de plecare, loc imbarcare, etc.) in cazul serviciilor de transport cu autocarul

5.17. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.18. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Organizatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

5.19. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atât la dus cât si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intâlnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

5.20. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in România sau nu se prezinta la imbarcare pentru retur si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 

VI. Renuntari, penalizari, despagubiri. Limitarea raspunderii

6.1. In cazul in care calatorul renunta la serviciile de calatorie contractate, el datoreaza Organizatorului penalizari dupa cum urmeaza:

6.1.1. In cazul serviciilor de calatorie externe/interne:

A. Conditii de modificare/anulare/penalizari oferta STANDARD

CAZARE

a) 25 euro penalizare/persoana din tariful serviciilor contractate, daca renuntarea se face cu mai mult de 90 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 20% penalizare din tariful serviciilor contractate, daca renuntarea se face in intervalul 89 - 60 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 50% penalizare din tariful serviciilor contractate, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;

d) 100 % penalizare din tariful serviciilor contractate, daca renuntarea se face in intervalul 29 – 0 zile calendaristice inainte de data plecarii;

e) 25 euro/persoana taxa pentru orice modificare solicitata pentru rezervarile din oferta standard + evantualele diferente tarifare generate de modificarile solicitate

TRANSPORT

a) 50 % penalizare pentru componentele de transport respectiv bilete de avion sau bilete de autocar, servicii de transfer auto daca renuntarea se face intre momentul contractarii si pana la 60 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 100 % penalizare pentru componentele de transport respectiv bilete de avion sau bilete de autocar, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 0 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 30 % penalizare din valoarea rezervarii pentru orice modificare solicitata pentru rezervarile de transport autocar cursa charter pentru destinatia Bulgaria, Turcia, Grecia

B. Conditii de anulare/penalizari servicii de cazare achizitionate cu reduceri EARLY BOOKING, LAST MINUTE, OFERTE SPECIALE sau REDUCERI de orice fel:

a) 30% penalizare din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si ziua de expirare a pragului de early booking (ultima zi din luna in care se contracteaza);

b) 100% penalizare din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face dupa expirarea ofertei, respectiv a pragului de early booking si data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

Serviciile de cazare / transport achizitionate cu reduceri EARLY BOOKING, LAST MINUTE, OFERTE SPECIALE sau REDUCERI de orice fel au un regim special datorita reducerilor de pret oferite si nu permit anulari sau modificari de nici un fel (modificari ale perioadelor, ale tipurilor de camera contractate, ale persoanelor participante, etc).

6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1. sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari etc). Pe lânga penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

6.2. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Organizatorul si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in facture sau bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Organizatorul are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la art. 6.1. din prezentul contract sau cu penalizari echivalente cu sumele achitate de catre calator pentru serviciul contractat.

6.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rând din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decât valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic.

In situatia in care calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului / renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior.  

6.4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Organizator prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Organizatorul/Intermediarul este exonerat de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de graniceri / politia de frontiera sau alta autoritate competenta de pe traseul acestuia refuza sa acorde calatorului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. Calatorului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie. Calatorul va trebui sa isi organizeze retul pe propria cheltuiala cu propriile resurse.

6.6. Penalizarile echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b) sau c) se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

6.7. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la Organizatorul la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.8. Organizatorul va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.9. Organizatorul nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Organizatorul.

6.10. Toate sumele mentionate la pct. 6.1., 6.2., 6.5., 6.6. si 6.7., 6.8 din prezentul contract, se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

 

 

VII. Reclamatii

7.1. Calatorul il informeaza fara intârzieri nejustificate Agentia, tinând cont de circumstantele cazului, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in prezentul contract. 

    Datele de contact ale Organizatorului pentru asistenta sunt datele de contact trecute pe site si in documentele de calatorie:

7.2. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia impreuna cu partenerii acesteia remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care: 

   (a) este imposibil; sau 

   (b) implica cheltuieli disproportionate, tinând cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 

Daca Agentia, in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului.

7.3. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa solicite reducerea pretului si/sau despagubiri pentru serviciul neefectuat.

 

VIII. Asigurari

8.1. Conform prevederilor OG nr. 2/2018 si ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, precum si a Ordinului de Ministru nr.874/10.10.2019, calatorul este asigurat pentru rambursarea sumelor achitate de acesta in legatura cu pachetele de servicii de calatorie proprii, in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si in legatura cu serviciile de calatorie asociate, cum sunt definite la art. 3 pct. 16 din OG nr. 2/2018, in masura in care Organizatorul faciliteaza servicii de calatorie asociate, la Societatea de Asigurare CITY INSURANCE SA cu sediul in Bucuresti str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95 sector 1, tel. 0212310054. Politele de Asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organziatoare sunt:

- Polita de Asigurare seria BN nr. 000001436 privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organziatoare valabila pâna la data de 27.11.2020

Toate politele de asigurare sunt afisate pe pagina web a agentiei de turism https://www.sealine.ro/documente-utile/

Pentru pachetele de calatorie si serviciile de calatorie asociate vandute de Organizator in numele altei agentii organizatoare, obligatia asigurarii pentru rambursarea sumelor achitate de catre calator in cazul falimentului revine conform Ordinului de Ministru nr.874/10.10.2019  oganizatorului de drept al pachetului de calatorie chiar daca acesta este comercializat printr-o alta agentie organizatoare iar agentia de turism care comercializeaza pachetul de calatorie va comunica calatorului detaliile privind organizatorul de drept care garanteaza pachetul de calatorie.     

8.2. Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garantia prevazuta la art. 8.1. include repatrierea calatorilor, indiferent daca executarea pachetului este afectata de insolventa Organizatorului sau calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de parti.

8.2.1 Pentru toate serviciile turistice comercializate, pachete turistice, servicii de transport sau cazare contractata individual recomandam incheierea unei asigurari storno.

 

8.3. Valoarea despagubirii:

8.3.1. In cazul in care calatoria nu a inceput, valoarea despagubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de calator in baza prezentului contract, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului.

8.3.2. Daca in prezentul contract este inclus transportul de pasageri si calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare, din cauza insolventei Organizatorului, despagubirea este egala cu contravaloarea serviciilor de calatorie neprestate calatorului si achitate de acesta in baza acestui contract, la care se adauga costul repatrierii.

8.3.3. In cazul in care calatorul a beneficiat de repatriere in conditiile art. 8.2.:

a) Calatorul nu mai beneficiaza de nicio alta despagubire de la Asigurator, in situatia in care repatrierea intervine ca urmare a nerespectarii de catre Organizator a obligatiilor contractuale fata de partenerii sai;

b) Calatorul beneficiaza de rambursarea contravalorii serviciilor de calatorie neprestate si achitate de acesta in baza prezentului contract, fara a se scadea cheltuielile cu repatrierea efectuate de Asigurator, in cazul insolventei Organizatorului.

8.3.4. Asiguratorul poate propune calatorului o oferta de servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, in conditiile prevazute de Ordinul nr. 156/2019 emis de Ministerul Turismului. In situatia in care calatorul accepta oferta propusa, acesta nu beneficiaza de nicio despagubire suplimentara.

8.4. Conditiile de despagubire:

8.4.1. Calatorul va anunta imediat Asiguratorul prin telefon sau fax in cazul in care Organizatorul aflat in stare de insolventa nu efectueaza repatrierea sa.

8.4.2. In cazul in care calatorul solicita de la Organizator rambursarea sumelor achitate si/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative, in copie, catre Organizator, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire având obligatia sa pastreze documentele justificative, in original.

8.4.3. Calatorul poate solicita Organizatorului aflat in stare de insolventa, rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii astfel:

a) in termen de maximum 30 de zile de la data declararii insolventei Organizatorului, daca aceasta a survenit ulterior datei incheierii pachetului neexecutat/executat partial;

b) in termen de 15 zile lucratoare de la data incheierii executarii pachetului in situatia in care declararea insolventei este anterioara acesteia.

8.4.4. In situatia in care se dispune radierea Organizatorului ca urmare a falimentului, calatorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor platite direct Asiguratorului in termen de 15 zile lucratoare de la data radierii.
8.4.5. In situatia prevazuta la alin. 8.3.2., calatorul poate solicita Organizatorului rambursarea costului repatrierii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 15 zile lucratoare de la data repatrierii.

8.4.6. In termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii conform art. 8.4.3, 8.4.4. sau 8.4.5., dupa caz, Calatorul notifica in scris Asiguratorul in legatura cu solicitarea adresata Organizatorului privind rambursarea sumelor achitate de acesta si/sau a costului repatrierii.

8.4.7. In termen de 15 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii de la art. 8.4.1. sau 8.4.4., dupa caz, calatorul transmite Asiguratorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative care cuprind cel putin urmatoarele:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;

b) confirmarile de primire precizate la art. 8.4.2. sau 8.4.5., dupa caz;

c) copiile documentelor care atesta achitarea serviciilor (de ex. chitante, ordine de plata), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;

d) copiile documentelor de transport si cazare, dupa caz, in cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.

8.4.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative de la calator.

8.4.9. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Organizatorul plateste sumele datorate calatorului, acesta restituie Asiguratorului despagubirea primita, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii sumelor de la Organizator.

8.5. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Organizatorul/Intermediarul recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, daca agentia ofera acest tip de serviciu.

8.6. Organizatorul nu se face vinovat de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Organizatorului, deoarece aceasta este doar intermediar intre calator si asigurator.

 

IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;

b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;

c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Organizatorului puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic.

 

X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Datele cu caracter personal prelucrate de SEA LINE TRAVEL SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal.

SC Sea Line Travel SRL poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, numarul de inregistrare TVA (daca este cazul).

10.2 Persoanele vizate: calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.

10.3 Scopurile colectarii datelor cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, in urmatorele scopuri:

-     Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorie, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

-     In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

10.4. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

SC Sea Line Travel SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor SC Sea Line Travel SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de serviciile achizitionate) fara consimtamântul dumneavoastra expres si anterior.  

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc  

10.5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

SC Sea Line Travel SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Ulterior, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre SC Sea Line Travel SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne sau vor fi distruse.

10.6. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

10.7. Exercitarea drepturilor dumneavoastra. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa SC Sea Line Travel SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Mun. Bucuresti, B.dul. 1 Decembrie 1918 nr. 2, bl. MY9, ap.16 sector 3 sau prin transmiterea unui e-mail catre contact@sealine.ro.

10.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs si ale persoanelor pentru care faceti rezervarea, de catre SC Sea Line Travel SRL.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt afisate pe site-ul www.sealine.ro sectiunea Politica de confidentialitate.

10.9. CONSIMTAMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ........................................................................................................................... (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... in varsta de ....................................... ani, prin prezenta consimt in numele sau (lor) ca SC Sea Line Travel SRL sa poata prelucra datele cu caracter personal legate de numele si vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, in scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al caror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.
Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si inteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atât a datelor personale proprii, cât si protectia datelor personale ale minorului.

 

XI. Dispozitii finale

11.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 cu completarile ulterioare privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative.

11.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

11.4. Calatorul declara ca Organizatorul l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta Organizatorului.

11.5. Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract Organizatorul i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare / intermediara, pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricând inainte de inceperea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de acord.

11.6. In cazul in care prezentul contract are ca obiect vânzarea de catre Organizator a unui serviciu de calatorie care NU constituie pachet de servicii de calatorie conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. si Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile.

11.7. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente. 

11.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Organizator,    

SC SEA LINE TRAVEL SRL                                                                             CALATOR

Reprezentant (nume, prenume)

________________________________________     Nume si prenume   __________________________________

Semnatura                                                                               Semnatura   __________________________         

   

vezi mai mult

Termeni si Conditii de CONTRACTARE / ANULARE / PENALIZARI

PACHETE TURITICE / CAZARE / SERVICII DE TRANSPORT

1. PACHETE TURISTICE

1.1 CONDITII DE CONTRACTARE PACHETE TURISTICE

A. termene de plata oferta STANDARD
30% din pretul pachetului de calatorie se achita la inscriere;
70% din pretul pachetului de calatorie se achita cu minim 30 zile inaintea plecarii.

B. termene de plata oferta EARLY BOOKING, OFERTE SPECIALE CU REDUCERI
30% din pretul pachetului de calatorie se achita la termenul la inscriere;
70% din pretul pachetului de calatorie la termenul limita de expirare a pragului ofertei de Early Booking sau ofertei cu reducere (ultima zi din luna in care s-a contractat pachetul turistic);

Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking, reduceri) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are alte reguli de achitare impus de hotel (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic).

1.2 CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI PACHETE TURISTICE

In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Organizatorului penalizari dupa cum urmeaza:

6.1.1. In cazul serviciilor de calatorie externe/interne:

A. Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD

a) 20% penalizare din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 89 - 60 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 50% penalizare din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 100 % penalizare din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 29 – 0 zile calendaristice inainte de data plecarii;

d) 100 % penalizare pentru componentele de transport respectiv bilete de avion sau bilete de autocar, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 0 zile calendaristice inainte de data plecarii;

B. Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING SI OFERTE CU REDUCERI

a) 30% penalizare din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si ziua de expirare a pragului de early booking (ultima zi din luna in care s-a contractat pachetul turistic);

b) 100% penalizare din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face dupa expirarea ofertei, respectiv a pragului de early booking si data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. SERVICII DE CAZARE

1.1 CONDITII DE CONTRACTARE SERVICII DE CAZARE

A. termene de plata oferta STANDARD
30% din pretul pachetului de calatorie se achita la inscriere;
70% din pretul pachetului de calatorie se achita cu minim 30 zile inaintea plecarii.

B. termene de plata oferta EARLY BOOKING, OFERTE SPECIALE CU REDUCERI
30% din pretul pachetului de calatorie se achita la termenul la inscriere;
70% din pretul pachetului de calatorie la termenul limita de expirare a pragului ofertei de Early Booking sau ofertei cu reducere (ultima zi din luna in care s-a contractat pachetul turistic);

Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking, reduceri) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are alte reguli de achitare impus de hotel (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic).

1.2 CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI SERVICII DE CAZARE

VI. Renuntari, penalizari, despagubiri. Limitarea raspunderii

In cazul in care calatorul renunta la serviciile de calatorie contractate, el datoreaza Organizatorului penalizari dupa cum urmeaza:

6.1.1. In cazul serviciilor de calatorie externe/interne:

A. Conditii de modificare/anulare/penalizari cazare oferta STANDARD

a) 25 euro penalizare/persoana din tariful serviciilor contractate, daca renuntarea se face cu mai mult de 90 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 20% penalizare din tariful serviciilor contractate, daca renuntarea se face in intervalul 89 - 60 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 50% penalizare din tariful serviciilor contractate, daca renuntarea se face in intervalul 59 – 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;

d) 100 % penalizare din tariful serviciilor contractate, daca renuntarea se face in intervalul 29 – 0 zile calendaristice inainte de data plecarii;

e) 25 euro/persoana taxa pentru orice modificare solicitata pentru rezervarile din oferta standard + evantualele diferente tarifare generate de modificarile solicitate

 

B. Conditii de anulare/penalizari servicii de cazare achizitionate cu reduceri EARLY BOOKING, LAST MINUTE, OFERTE SPECIALE sau REDUCERI de orice fel:

a) 30% penalizare din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si ziua de expirare a pragului de early booking (ultima zi din luna in care s-a facut rezervarea);

b) 100% penalizare din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face dupa expirarea ofertei, respectiv a pragului de early booking si data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

Serviciile de cazare / transport achizitionate cu reduceri EARLY BOOKING, LAST MINUTE, OFERTE SPECIALE sau REDUCERI de orice fel au un regim special datorita reducerilor de pret oferite si nu permit anulari sau modificari de nici un fel (modificari ale perioadelor, ale tipurilor de camera contractate, ale persoanelor participante, etc).

……………………………………………………………………………………………………………………..

1. SERVICII DE TRANSPORT AUTOCAR

1.1 CONDITII DE CONTRACTARE SERVICII DE TRANSPORT AUTOCAR

A. termene de plata contractare servicii de transport autocar curse charter Bulgaria, Turcia, Grecia
50% din pretul serviciului de transport se achita la inscriere (maxim 48 ore de la emiterea facturii);
50% din pretul serviciului de transport se achita cu minim 60 zile inaintea plecarii.

B. Conditii de anulare rezervare transport / penalizari:

a) 30 % penalizare pentru serviciile de transport respectiv bilete de avion sau bilete de autocar, servicii de transfer auto daca renuntarea / anularea se face intre momentul contractarii si pana la 60 zile calendaristice inainte de data plecarii;

a) 50 % penalizare pentru serviciile de transport respectiv bilete de avion sau bilete de autocar, servicii de transfer auto daca renuntarea / anularea se face in intervalul 59 - 31 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 100 % penalizare pentru componentele de transport respectiv bilete de avion sau bilete de autocar, daca renuntarea / anularea se face in intervalul 30 – 0 zile calendaristice inainte de data plecarii;

c) 30 % penalizare din valoarea rezervarii pentru orice modificare solicitata pentru o rezervare de transport autocar cursa charter pentru destinatia Bulgaria, Turcia, Grecia

 

Extrase din contractele de comercializare in vigoare valabile pentru anul 2020. Conditiile complete se regasesc in contractul aferent.

vezi mai mult

Solicita oferta